Program szkolenia

Program szkolenia

Osoba odbywające szkolenie na stopień sternika jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności w zakresie: 

Umiejętności praktyczne: 
- manewrowanie jachtem morskim o długości kadłuba od 8 do 12 m pod żaglami i na silniku, jeżeli osoba odbywająca szkolenie nie posiada stopnia żeglarza jachtowego powinna także opanować umiejętność manewrowania jachtem śródlądowym,
- prowadzenie nawigacji na akwenach bezpływowych i pływowych, 
- korzystanie z polskich i angielskich pomocy i wydawnictw nawigacyjnych, 
- korzystanie z urządzeń łączności ze szczególnym uwzględnieniem wzywania pomocy; 

Wiedza teoretyczna: 
- przepisy dotyczące uprawiania żeglarstwa na wodach morskich, 
- budowa, wyposażenie i eksploatacja jachtów żaglowych, 
- teoria żeglowania i manewrowania, 
- nawigacja, locja morskiej, system oznakowania nawigacyjnego IALA, charakterystyki świateł nawigacyjnych, 
- meteorologia, 
- zasady sygnalizacji, łączności, ratownictwa i organizacji służb ratowniczych. 

Osoba, która nie posiada stopnia żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności określone w szkoleniu na ten stopień.

Wiedza teoretyczna

1. Przepisy. 
- Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu, 
- przepisy regulujące postępowanie po wypadku morskim lub awarii, 
- przepisy regulujące sprawy bezpieczeństwa żeglugi statków sportowych w zakresie: środki ratunkowe, przeciwpożarowe, łączności i sygnalizacji, 
- przepisy nadzoru technicznego w zakresie: dokumenty klasyfikacyjne jachtu. 
- wymagane dokumenty jachtu i załogi w czasie pływań po wodach morskich, 
- wybrane zagadnienia z kodeksu morskiego i innych ustaw: prawa i obowiązki kapitana statku, bezpieczeństwo żeglugi, holowanie i pilotaż, ubezpieczenia, umowa ratownicza, 
- ogólne zasady regulujące ubezpieczenia jachtów, postępowanie poawaryjne, 
- zakresu uprawnień żeglarskich wynikających z rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa, 
- przepisy i zwyczaje żeglarskie ujęte dobrą praktyką morską i etykietą jachtową.

2. Wiadomości o jachtach. 

2.1. Budowa jachtu 
- nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu morskiego, 
- główne parametry morskich jachtów żaglowych, 
- zasady eksploatacji i budowy instalacji oraz urządzeń jachtu morskiego oraz umiejętność oceny ich stanu technicznego, 
- ocena stanu technicznego wyposażenia jachtu wymienionego w karcie bezpieczeństwa i aktualność atestów. 

2.2. Teoria żeglowania 
- stateczność i pływalność jachtu morskiego, 
- opory ruchu kadłuba i prędkość graniczna jachtu, 
- siły działające na jacht w ruchu ustalonym - zrównoważenie żaglowe i możliwość jego korygowania, 
- znajomość zasad doboru różnych rodzajów żagli w różnych warunkach pogodowych.

3. Nawigacja. 

3.1 Wiadomości w zakresie: 
- kształt i wymiary Ziemi, podstawowe pojęcia i jednostki stosowane w nawigacji: współrzędne geograficzne, mila morska, loksodroma i ortodroma, refrakcja ziemska, widnokrąg, średnia odległość widnokręgu, geograficzny i optyczny zasięg świateł latarni morskich, 
- magnetyzm ziemski i magnetyzm własny jachtu: deklinacja - sposób zapisu na mapach morskich polskich i angielskich i obliczanie jej aktualnej wartości, 
- określanie dewiacji, sporządzanie wykresów i tabelek dewiacji, 
- kursy i namiary kompasowe, magnetyczne i rzeczywiste, 
- prędkość i droga jachtu: kąt drogi po wodzie i nad dnem, poprawka na wiatr (dryf) i poprawka na prąd (znos), jednostki prędkości, 
- pozycja jachtu: zliczona, obserwowana, prawdopodobna, 
- określanie pozycji obserwowanej jachtu: linie pozycyjne z namiaru, kąta poziomego, kąta kursowego, wykreślanie bezpiecznej linii pozycyjnej z kąta poziomego, określenie pozycji obserwowanej z równoczesnych i nierównoczesnych linii pozycyjnych, dobór obiektów namierzanych w celu minimalizacji błędu pozycji obserwowanej, 
- zasady dobrej praktyki morskiej: umiejętność zapisu w dzienniku jachtowym i na mapie, żegluga w wąskich przejściach i przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu, 
- instrumenty nawigacyjne i zasady ich użytkowania: kompasy, logi, sondy, elektroniczna aparatura nawigacyjna. 

3.2. Umiejętności w zakresie: 
- prowadzenia nawigacji metodą graficzną w czasie żeglugi, 
- prowadzenie nawigacji w czasie żeglugi na akwenie występowania pływów i prądów pływowych: 
- określenie głębokości w portach zasadniczych i dołączonych, 
- określenie kierunków i prędkości prądów pływowych, 
- nawigacyjnego przygotowania wejścia do portu na akwenie pływowym, 
- nawigacyjnego przygotowania rejsu, 
- korzystania z polskich i angielskich pomocy nawigacyjnych, 
- korzystania z systemu GPS, 
- posługiwania się przyrządami nawigacyjnymi.

4. Locja.
- umiejętność korzystania z pomocy nawigacyjnych: mapy polskie i angielskie, spisy świateł i sygnałów nawigacyjnych (polskie i angielskie), spisy sygnałów radiowych (polskie i angielskie), locje polskie wraz z uzupełnieniem; locje angielskie, tabele pływów, 
- umiejętność wykonywania korekty map i innych pomocy nawigacyjnych, 
- system IALA, 
- światła nawigacyjne i ich charakterystyki, 
- mapy morskie - klasyfikacja, konstrukcja, skala, zakres informacji, używane skróty, oznaczenia.

5. Meteorologia.
- znajomość podstawowych czynników meteorologicznych i umiejętność ich określania: temperatura i jej zmiany z wysokością, równowaga atmosfery, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, widzialność, ocena zachmurzenia, opady, 
- umiejętność zapisu danych meteorologicznych w dzienniku jachtowym. 
- chmury: znajomość rodzajów chmur wg klasyfikacji międzynarodowej i ich podziału, 
- wiatry: przyczyny powstawania wiatru, ogólna cyrkulacja atmosfery, wiatry lokalne, 
- masy powietrza, fronty atmosferyczne, układy baryczne: klasyfikacja mas powietrza i frontów atmosferycznych, typowe zmiany pogody towarzyszące ich przechodzeniu, niż, wyż, klin, zatoka, siodło, powstawanie niżu, tory niżów w Europie, podstawowe rodzaje mgieł i typowe warunków ich powstawania, 
- umiejętność określania pozycji jachtu względem najbliższego układu barycznego i frontów atmosferycznych, 
- mapy synoptyczne: analiza treści map synoptycznych, ustalenie przypuszczalnego kierunku przemieszczania się niżów i frontów atmosferycznych, stref opadów i obniżonej widzialności oraz kierunku i siły wiatru, przewidywanie rozwoju sytuacji pogodowej na podstawie analizy kilku kolejnych map pogodowych, 
- komunikaty meteorologiczne: umiejętność wybrania na podstawie polskich i angielskich spisów sygnałów radiowych danych stacji nadających komunikaty pogodowe, umiejętność odbioru i zanotowania treści komunikatu, 
- współdziałanie morza i atmosfery: skala stanu morza, umiejętność oceny stanu morza na podstawie oceny wyglądu powierzchni morza, znajomość rodzajów fal, parametrów fali i ich zależności od głębokości morza, siły wiatru i czasu jego oddziaływania.

6. Sygnalizacja , łączność.
- znajomość wybranych flag MKS (A, B, C, D, N, O), 
- znajomość znaczenia jednoliterowych sygnałów MKS, 
- umiejętność nawiązania łączności za pomocą radiotelefonu, 
- umiejętność wzywania pomocy i korespondencji w niebezpieczeństwie za pomocą radiotelefonu w języku polskim i angielskim, 
- łączność poprzedzona sygnałami MAYDAY, PANPAN, SECURITE, 
- znajomość zasad obsługi i umiejętność prawidłowego użycia: pławki dymnej, rakiety spadochronowej, światła w kamizelce ratunkowej i innych środków pirotechnicznych dostępnych na jachcie, sposoby wzywania pomocy. 

7. Ratownictwo.
- bezpieczeństwo na jachcie morskim, 
- profilaktyka przeciwpożarowa, 
- holowanie jachtu w sytuacjach awaryjnych, 
- postępowanie w przypadku awarii jachtu morskiego - mielizna, pożar, przeciek, 
- sztrandowania i opuszczania jachtu, 
- posługiwanie się środkami wzywania pomocy, sprzętem ratowniczym, p-poż i awaryjnym, 
- zasady udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach poszerzone o schorzenia i urazy występujące w żegludze jachtowej, 
- czas przetrwania rozbitka w zimnej wodzie, pomoc człowiekowi przechłodzonemu 
- wyposażania apteczek jachtowych 
- środki ratownicze, 
- liny bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa, kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, tratwa ratunkowa, 
- pirotechnika, EPIRB, transponder radarowy, 
- gaśnice, koc gaśniczy, toporek i wiadro, pompy, plastry. 
- znajomość organizacji i zadań służby ratownictwa morskiego: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, stacje ratownictwa brzegowego, systemy komunikowania się 
- wiedza o zakresie pomocy, której można oczekiwać od służb ratownictwa morskiego. 
- sposoby porozumienia się z udzielającymi pomocy : porozumiewanie się ze stacjami ratownictwa brzegowego, sposoby porozumiewania się ze statkami lub śmigłowcami udzielającymi pomocy.

8. Silniki.
 Znajomość: 
- zasad eksploatacji silnika wysokoprężnego oraz jego podstawowe parametry techniczne, 
- doboru materiałów eksploatacyjnych, 
- zasad bezpieczeństwa przy obsłudze napędów jachtowych, 
- zasad eksploatacji instalacji elektrycznej (akumulatory, alternator lub prądnica, rozrusznik) 

Umiejętności: 
- określenia na podstawie instrukcji obsługi rozmieszczenia elementów silnika wymagających kontroli i ich obsługa, 
- sprawdzenia układu chłodzącego i wylotowego, 
- określania prądu ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego, 
- usuwania usterek silnika w zakresie ustalonym w jego instrukcji obsługi. 

Cytaty

"Trzeba umieć przeżywac ciszę i sztormy. Żeglowanie to rodzaj filozofii."

Andrzej Urbańczyk

Pogoda

Polecamy

 • Regaty

  Regaty

 • HOM Puck

  Galeria zdjęć HOM Puck

 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka
 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka
 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka
 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka
 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka
 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka