Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne na stopień sternika jachtowego:

EGZAMIN PRAKTYCZNY

1. Egzamin praktyczny obejmuje: 
   - manewrowanie jachtem pod żaglami,
   - manewrowanie jachtem na silniku, 
   - umiejętność dowodzenia załogą, 
   - pracę w charakterze członka załogi, 
   - osoby nie posiadające stopnia żeglarza jachtowego dodatkowo zdają egzamin praktyczny przewidziany na stopień żeglarza jachtowego. 

2. Umiejętność manewrowania jachtem należy sprawdzić przy spełnieniu warunków: 
   - umiejętność manewrowania pod żaglami należy sprawdzić na jednomasztowym jachcie balastowym o długości kadłuba 8-12 m. 
   - umiejętność manewrowania na silniku należy sprawdzić na jachcie balastowym o długości kadłuba 8-12 m wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły, 
   - siła wiatru powinna wynosić 2-60B, 
   - egzamin z manewrowania jachtem może odbywać się wyłącznie na wodach morskich i w porcie z dostępną keją lub pirsem wyposażonymi w urządzenia cumownicze i dostępną boję manewrową.

3. Manewry pod żaglami 

3.1.Manewry podstawowe:
   - odejście od nabrzeża, 
   - dojście do nabrzeża, 
   - alarm „człowiek za burtą”. 

3.2.Manewry dodatkowe: 
   - stawanie w dryf, 
   - dojście do boi, 
   - odejście od boi.

4. Manewry jachtem na silniku 

4.1.manewry podstawowe: 
   - odejście od nabrzeża, 
   - dojście do nabrzeża, 
   - zacieśnianie cyrkulacji. 

4.2. manewry dodatkowe
    - dojście do boi, 
    - odejście od boi. 

5. Zakres wymagań. 

1. Egzamin z manewrowania jachtem 
a) manewrowanie jachtem pod żaglami: 
  - zdający wykonuje na jachcie minimum wszystkie manewry podstawowe wymienione w pkt. 3.1. 
  - o ilości, kolejności i rodzaju manewrów decyduje KE, 
b) manewrowanie jachtem na silniku: 
  - zdający wykonuje na jachcie minimum wszystkie manewry podstawowe, wymienione w pkt.4.1. 
  - o ilości, kolejności i rodzaju manewrów decyduje KE, 
c) umiejętność dowodzenia załogą: 
  - umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie 
d) praca w charakterze członka załogi 
  - zdający winien wykazać się umiejętnością prawidłowego wykonywania poleceń prowadzącego jacht, odpowiadania na komendy i zachowania się w czasie alarmu „człowiek za burtą”. 

6. Definicje i interpretacje:

1. Manewry na żaglach powinny być wykonane przez zdającego bez użycia silnika. 

2.Brak komend i poleceń wydawanych załodze przez zdającego egzamin może być traktowany, jako brak umiejętności z zakresu dowodzenia pracą załogi. 

3.Za prawidłowe wykonanie manewrów pod żaglami uważa się 
a) alarm „człowiek za burtą” 
  - ogłoszono alarm, wyznaczono obserwatora, podano środki ratunkowe w odległości nie większej niż 20 m,. 
  - podejście do „człowieka za burtą” odbyło się na żaglach, na kursie bajdewind, burtą zawietrzną z prędkością ok. 1 węzła ( ok. 0.5 m/s), w czasie nie dłuższym niż 5 minut, 
  - wyznaczono odpowiednio wcześnie osoby do podjęcia „człowieka za burtą” i w zależności od konstrukcji jachtu podjęto go z wody na pokład, 
  - udzielono „człowiekowi” niezbędnej pomocy, 
  - utrzymano zdolność manewrową jachtu przez cały czas manewru. 
b) odejście od nabrzeża: 
  - jacht odszedł od nabrzeża na zadany hals,. 
c)dojście do nabrzeża: 
- jacht stanął w określonym przez KE miejscu i w określony przez nią sposób, 
d) dojście do boi 
  - jacht stanął w linii wiatru w odległości skutecznego zasięgu bosaka, a boja znajduje się przed dziobem lub do wysokości want. 
e) odejście od boi 
  - jacht po postawieniu żagli i oddaniu cum odszedł się na określanym przez KE halsie. 
f) stawanie w dryf 
  - podczas kursu bajdewind bez luzowania wybranego foka nastąpiło przejście dziobem linii wiatru, ustawiono jacht burtą do wiatru, płetwę steru wyłożono na burtę nawietrzną i utrzymano jacht w dryfie.

4. Za prawidłowe wykonanie manewrów na silniku uważa się: 
a) odejście od nabrzeża 
  - jacht odszedł od nabrzeża na zadany hals 
b) dojście do nabrzeża: 
- jacht zatrzymał się we wskazanym przez KE miejscu 
c) zacieśnięcie cyrkulacji: 
- promień cyrkulacji zmniejszył się o połowę w stosunku do promienia cyrkulacji bez zacieśnienia.

7. Stosuje się następujące kryteria oceny: 

   5 – bardzo dobry 
  - zdający wykonuje manewry w sposób bezpieczny i skuteczny, powtarzalny i pewny, bez poprawek, potrafi kierować załogą w sposób zdecydowany, 

   4 – dobry 
  - zdający wykonuje manewry w sposób bezpieczny i skuteczny bez poprawek, potrafi kierować załogą, 

   3 – dostateczny 
  - zdający wykonuje manewry pod żaglami lub na silniku w sposób bezpieczny i skuteczny z poprawkami, potrafi kierować załogą w stopniu wystarczającym, 

   2 – niedostateczny (ocena nie zaliczająca egzamin) 
  - zdający nie potrafi wykonać w sposób bezpieczny i skuteczny manewrów, nie potrafi kierować załogą. 
  - ze względu na bezpieczeństwo załogi lub jachtu odebrana została zdającemu komenda podczas egzaminu. 

8. Uwagi końcowe:

1. Przed egzaminem praktycznym KE powinna zapoznać zdających z niniejszymi wymaganiami, a po jego zakończeniu - omówić wyniki (szczególnie w przypadku ocen niedostatecznych). 
2. KE ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w czasie trwania egzaminu. 
3. Na życzenie zdającego KE powinna umożliwić mu zapoznanie się w czasie kilkunastu minut z własnościami żeglugowymi jachtu. 
4. Jeżeli KE uzna, że wykonywany manewr zagraża bezpieczeństwu załogi lub jachtu, powinna odebrać zdającemu komendę, co oznacza ocenę niedostateczną. 
5. KE decyduje o tym czy wykonany manewr był bezpieczny i skuteczny oraz o ocenie egzaminu. 
6. Droga przebyta przez jacht i liczba zwrotów może być, co najwyżej dwukrotnie większa od uznanej przez KE za niezbędne.
7. Osoba zdająca egzamin może wykonywany manewr przerwać i powtórzyć go od początku tylko raz. 
8. Egzamin z alarmu „człowiek za burtą” odbywa się na otwartym akwenie. 
9. Ocena końcowa egzaminu praktycznego jest średnią arytmetyczną z poszczególnych jego członów. 

 

EGZAMIN TEORETYCZNY 

1. Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzenie wiadomości z następujących przedmiotów: 
   - przepisy,
   - wiadomości o jachtach: budowa jachtu, teoria żeglowania, 
   - nawigacja, 
   - locja, 
   - meteorologia, 
   - sygnalizacja, łączność, 
   - ratownictwo, 
   - silniki. 

2. Osoby nie posiadające stopnia żeglarza jachtowego dodatkowo zdają egzamin teoretyczny przewidziany na stopień żeglarza jachtowego z przedmiotów: przepisy, locja śródlądowa. 

3. Wiedzę z zakresu wiadomości i umiejętności teoretycznych należy sprawdzić w formie: 
 a) egzaminu pisemnego: 
   - wypełnienie testu, 
   - pisemne odpowiedzi na pytania, 
  b) ustnych odpowiedzi na pytania, 
  c) rozwiązania zadania z nawigacji (na mapie). 
O wyborze formy egzaminu decyduje KE. 

4. Ocenę niedostateczną z całości egzaminu otrzymuje osoba, która otrzymała ocenę niedostateczną z któregokolwiek przedmiotu, 

5. Zdający może korzystać ze słowników. 

6. Niezbędny zestaw pomocy przy egzaminie teoretycznym: 

- mapa morska polska lub angielska akwenu, na którym nie występuje zjawisko pływów, spis świateł i locja dla obszaru objętym mapą, słownik angielsko- polski, trójkąty nawigacyjne, cyrkiel nawigacyjny.

Cytaty

"Są trzy rodzaje ludzi: żywi, martwi i ci, co na morzu..."

Joseph Conrad

Pogoda

Polecamy

 • Regaty

  Regaty

 • HOM Puck

  Galeria zdjęć HOM Puck

 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka
 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka
 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka
 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka
 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka
 • Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka